€ EUR

Bel ons: 0800 81572

Gratis levering & retour

PRIVACYBELEID

Overzicht Privacybeleid

Dit privacybeleid (het "Privacybeleid") is van toepassing op de website http://www.kipling.com (de "Website") en betreft de verwerking van persoonsgegevens door VF International Sagl - Kipling Division-afdeling ("VF"), eigenaar en exploitant van de Website. De persoonsgegevens van de gebruiker (te weten de betrokkene) worden door VF verwerkt op het moment dat de gebruiker de Website bezoekt en op het moment dat de gebruiker gebruikmaakt van de op de Website aangeboden diensten en functionaliteiten. Dit Privacybeleid is opgesteld conform het bepaalde in Aanbeveling nr. 2/2001 d.d. 17 mei 2001 vastgesteld door de Artikel 29 Werkgroep in verband met het vastleggen van minimumvereisten voor het online verzamelen van persoonsgegevens binnen de Europese Unie, en geldt tevens als informatieverstrekking aan betrokkenen overeenkomstig de toepasselijke privacywetgeving  (de "Privacywet"). In dit Privacybeleid wordt toegelicht wie de verantwoordelijke is voor de controle en het beheer van de via de Website verzamelde en verwerkte persoonsgegevens, welke categorieën van persoonsgegevens verzameld worden, onder welke voorwaarden die gegevens verwerkt worden en waarom dit gebeurt, in hoeverre persoonsgegevens met derden worden uitgewisseld, de maatregelen die genomen worden ter beveiliging en bewaring van persoonsgegevens, en de wijze(n) waarop de gebruiker van zijn/haar rechten van toegang, verbetering en verzet op grond van de Privacywet gebruik kan maken.

De Verantwoordelijke voor de verwerking en de Verwerker van de persoonsgegevens

De Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: VF International Sagl – Kipling Division afdeling, Via Laveggio 5, 6855 - Stabio, Switzerland, BTW CHE-111.650.898 (Stabio), "contacteer ons".

VF NORTHERN Europe Limited, met maatschappelijke zetel te 15, Atholl Crescent, Edinburgh, EH3 8HA, Verenigd Koninkrijk, treedt op als Verwerker van de persoonsgegevens voor rekening en onder de instructies van VF voor wat betreft de activiteiten van het beheer van de klantenservice en het VF callcenter. De gebruiker kan bij VF een actueel overzicht opvragen van de Verwerkers en andere ontvangers van de persoonsgegevens. Andere ondernemingen binnen de VF-groep kunnen betrokken zijn bij de verwerking van gegevens in verband met de activiteiten die via de Website worden verricht (b.v. ten behoeve van de selectie van personeel en voor het beheer van retourzendingen van goederen) als bedoeld in dit Privacybeleid; deze ondernemingen houden zich alsdan aan de Privacy Wetgeving voor de hierin gespecificeerde doeleinden. De actuele lijst van ondernemingen binnen de VF-groep is beschikbaar bij VF.

Welke categorieën van gegevens worden verwerkt en met welk doel

In het algemeen leidt een bezoek en het raadplegen van de Website niet automatisch tot registratie en verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker. De verwerking van persoonsgegevens van een gebruiker die de Website bezoekt en raadpleegt, is beperkt tot de zogenoemde surfgegevens, dat wil zeggen de gegevens die in verband met het functioneren van de informatiesystemen waarmee de Website wordt beheerd en in verband met het gebruik van communicatieprotocollen op internet, automatisch naar de Website worden gestuurd. Voorbeelden van surfgegevens zijn de IP-adressen en de domeinnamen van de computers vanaf waar de gebruikers met de Website verbinding maken en andere parameters die verband houden met het specifieke besturingssysteem van de gebruiker. Deze surfgegevens, waaronder de hiervoor vermelde gegevens, maar ook bijvoorbeeld het aantal keren dat de Website wordt bezocht en de duur van elk bezoek, worden door VF geregistreerd en verwerkt, doch uitsluitend voor statistische doeleinden, en in vereenvoudigde vorm voor wat de toegang en het gebruik van de Website betreft. Op deze wijze wordt het functioneren van de Website bewaakt en kunnen het functioneren van de Website en de content van de Website verbeterd worden. Omwille van hun aard, kunnen surfgegevens toelaten om gebruikers te identificeren wanneer de gegevens  gekoppeld worden aan gegevensbestanden van derden. Surfgegevens worden echter niet door VF geregistreerd om deze te associëren met individuele gebruikers. Dergelijke surfgegevens kunnen ook dienen om vast te stellen wie verantwoordelijk is ingeval tegen of via de Website strafbare feiten zijn gepleegd. Surfgegevens worden ten hoogste voor de wettelijk toegestane periode door VF bewaard, waarna deze gegevens door VF worden geanonimiseerd.

Voorts registreert en verwerkt VF de persoonsgegevens die vrijwillig door de gebruiker worden verstrekt voor een aantal doeleinden, zoals o.m. wanneer een gebruiker gebruik maakt van de functionaliteiten op de Website en van de diensten die via de Website worden aangeboden, bijv. aanmelding op de Website, inschrijven voor de nieuwsbrief of mailinglijst of getrouwheidsprogramma's, de aankoop van producten via de Website, waaronder alle verkoop gerelateerde activiteiten worden verstaan, zoals de aflevering van producten, facturering, retour en omruilen van producten, restitutie van geldbedragen, aanschaf en gebruik van gewone of digitale geschenkbonnen, al naargelang het geval, betaalactiviteiten, met inbegrip van het gebruik van bonnen en fraudepreventie, klantenservice en contacten met ons callcenter; de deelname van de gebruiker aan speciale acties en andere initiatieven die via de Website lopen, zoals bijvoorbeeld prijsvragen en zogenoemde ‘sweepstakes’, informatieaanvragen van de gebruiker aan VF of vragen, berichten en feedback die de gebruiker per gewone post of via de Website aan VF doet toekomen. Wij zullen de persoonsgegevens van de gebruiker ook verwerken ten behoeve van de naleving van nationale en Europese wet- en regelgeving en ter vaststelling en uitoefening van wettelijke rechten. Wij mogen ook de persoonsgegevens van de gebruiker registreren wanneer hij/zij contact opneemt met de klantenservice in ons callcenter. Aangezien het callcenter contact onderhoudt met de gebruiker, registreren zij de persoonsgegevens die zij via e-mail, chatprogramma's of telefonisch hebben ontvangen. De gebruiker kan de aankoop van onze producten ook via telefoon met ons callcenter afronden, volgens de in onze algemene verkoopvoorwaarden vermelde procedure. Het callcenter zal de gebruiker helpen bij het sluiten van transacties via telefoon en met de verwerking van de bestelling van de gebruiker namens gebruiker en zal voor genoemd doel de persoonsgegevens en credit card gegevens van de gebruiker verzamelen. Het callcenter registreert ook het telefoonnummer van de gebruiker zodat hij/zij teruggebeld kan worden, alsmede ten behoeve van backoffice-diensten, zodat de gebruiker de gewenste ondersteuning en informatie geboden kan worden. Met toestemming van de gebruiker kunnen de hiervoor vermelde marketing-, statistische en profileringsactiviteiten ook door het callcenter worden verricht. In sommige gevallen worden telefoongesprekken opgenomen en worden e-mailberichten opgeslagen ten behoeve van interne trainingen, kwaliteitscontroles en verificatiedoeleinden, voor zover dit niet wettelijk is verboden. Wanneer het gesprek wordt opgenomen, wordt de gebruiker daar altijd vooraf op gewezen en kan hij/zij dit weigeren, behalve wanneer de opname nodig is ter verificatie van een aankoop of om andere redenen noodzakelijk is, voor zover dit wettelijk is toegestaan.

Met toestemming van de gebruiker, die hij/zij mag maar niet hoeft te verlenen, mag VF de persoonsgegevens van de gebruiker tevens ten behoeve van marktonderzoek verwerken, dat wil zeggen dat wij reclamemateriaal en informatie over producten, diensten, kortingsacties en aanbiedingen van de VF-groep en informatie over initiatieven zoals evenementen, shows en beurzen die door de VF-groep worden georganiseerd of waaraan VF-bedrijven deelnemen, per e-mail of via een ander elektronisch communicatiemiddel, zoals sms, mms, fax e.d., aan de gebruiker toesturen, alsmede ten behoeve van het in kaart brengen van klantenprofielen. Voor de hierboven beschreven marketing- en profileringsactiviteiten, kunnen persoonsgegevens van de gebruiker ook worden gedeeld met andere ondernemingen van de VF-groep. De gebruiker kan zich te allen tijde kosteloos verzetten tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor direct marketing doeleinden, waaronder het toesturen van reclame en informatie over speciale acties; in elk bericht dat wij toesturen, is een specifieke bepaling opgenomen waarin uitgelegd wordt hoe een eerder verleende toestemming (eenvoudig en zonder kosten) kan worden ingetrokken.
De door VF geregistreerde en verwerkte persoonsgegevens betreffen namen en contactgegevens zoals thuisadres, telefoonnummer, e-mailadres en andere optionele gegevens die de gebruiker vrijwillig heeft opgegeven. Op de relevante pagina’s van de Website waar gegevens worden ingevuld, wordt een link voorzien naar het Privacybeleid. Wanneer de Privacywet zulks voorschrijft, vraagt VF de voorafgaande toestemming van de gebruiker om diens persoonsgegevens te mogen verwerken.
Wanneer u de persoonsgegevens van iemand anders aan ons heeft doorgegeven voor zover dit op grond van het toepasselijke recht is toegestaan, bevestigt u hierbij dat die doorgifte en de verdere verwerking door ons conform dit Privacybeleid in overeenstemming zijn met de geldende privacywetgeving. Dit betekent bijvoorbeeld dat u de betreffende persoon dient te informeren over de doorgifte van diens gegevens en desgevallend zijn/haar toestemming dient te verkrijgen voor de verwerking van die gegevens voor het beoogde gebruik als vermeld in dit Privacybeleid.

Plaats waar de gegevens opgeslagen worden

De via de Website geregistreerde persoonsgegevens worden verwerkt via VF; de vennootschap Rackspace Ltd biedt als verwerker van de gegevens aan VF hostingdiensten aan voor de website en de bijhorende databank.

VF NORTHERN EUROPE Limited treedt ook op als Verwerker van persoonsgegevens van VF voor het beheer van de klantenservice en het VF callcenter. De gebruiker kan bij VF een actueel overzicht opvragen van de Verwerkers en andere ontvangers van de gegevens. Alle Verwerkens treden op namens en in opdracht van VF. De verwerking van persoonsgegevens geschiedt uitsluitend door specifiek daartoe aangewezen medewerkers die bevoegd zijn om die gegevens in te zien en te verwerken, met inbegrip van medewerkers die belast zijn met de uitvoering van niet-routinematig onderhoud aan de Website. Ook andere ondernemingen binnen de VF-groep zijn bij de verwerking van persoonsgegevens betrokken in verband met de hiervoor vermelde marketing- en profileringsactiviteiten. Gebruikers kunnen het onderdeel van dit Privacybeleid inzake Doorgifte van persoonsgegevens raadplegen voor meer informaties.

Cookies

Gelieve ons Cookiebeleid te raadplegen.

Voorwaarden en kenmerken van de verwerking van persoonsgegevens 

De verwerking van door VF geregistreerde persoonsgegevens geschiedt grotendeels elektronisch en automatisch, maar soms ook handmatig (op papier), waarbij procedures en logische processen worden gehanteerd die aansluiten bij het beoogde gebruik overeenkomstig de Privacy Wetgeving. De verwerking van de persoonsgegevens van de gebruiker geschiedt conform de geldende privacywetgeving, met inbegrip van de voorschriften inzake beveiliging en geheimhouding. De gegevens worden uitsluitend bewaard zolang dit nodig is voor het alsdan specifiek beoogde doel, zulks met inachtneming van het bepaalde in de wet.

Beveiliging en kwaliteit van persoonsgegevens 

VF hecht groot belang aan de beveiliging van de persoonsgegevens van de gebruiker. VF verwerkt deze persoonsgegevens overeenkomstig de voorschriften inzake beveiliging zoals die in de geldende wet- en regelgeving worden gesteld ter voorkoming van (onbedoeld) gegevensverlies en schade aan gegevens, onbevoegde toegang tot gegevens en onrechtmatig of oneigenlijk gebruik van gegevens. Bovendien zijn de informatiesystemen en de softwareprogramma’s zodanig ingericht dat persoons- en ID-gegevens uitsluitend worden gebruikt wanneer dat nodig is voor het alsdan specifiek beoogde gebruik.

VF hanteert diverse geavanceerde beveiligingstechnieken en -procedures om de persoonsgegevens van de gebruiker te beveiligen tegen de hiervoor genoemde risico’s. Zo worden de door de gebruiker verstrekte gegevens opgeslagen op beveiligde servers op bewaakte locaties. Daarnaast wordt voor de verzending van bepaalde gegevens via internet versleutelingstechnieken toegepast zoals het Secure Socket Layer (SSL)-protocol. De gebruiker kan VF helpen bij het actueel houden van de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens door wijzigingen van adres, functie, telefoonnummer en e-mailadres aan VF door te geven, zodat de gegevens van de gebruiker altijd actueel en juist zijn. Geregistreerde gebruikers kunnen dit online doen door de aanwijzingen op de betreffende profielpagina van de Website te volgen.

Doorgifte van persoonsgegevens

VF wisselt de persoonsgegevens van de gebruiker uit binnen de grenzen en onder de voorwaarden als vermeld in dit Privacybeleid, zulks altijd met inachtneming van de toestemming die de gebruiker ten tijde van de registratie van zijn/haar gegevens heeft verleend, mocht dit door de Privacywet worden vereist. De persoonsgegevens van de gebruiker zijn binnen de VF-organisatie toegankelijk voor de interne en externe medewerkers die deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun werkzaamheden in verband met het beoogde gebruik als vermeld in dit Privacybeleid en, voor zover van toepassing, voor Verwerkers van VF. De gebruiker kan bij VF kosteloos een actueel overzicht opvragen van de Verwerkers en van derden aan wie gegevens kunnen worden doorgegeven.

De persoonsgegevens van de gebruiker kunnen worden uitgewisseld met instanties, autoriteiten, publieke instellingen, banken en financiële instellingen, professionals, onafhankelijke adviseurs, met inbegrip van adviesbureaus, zakenpartners alsmede aan externe dienstverleners die door VF worden ingeschakeld voor de levering van professionele, technische en organisatorische diensten ter zake van het beheer van de Website en de activiteiten die via de website lopen, zoals bijvoorbeeld de verkoop van producten en bijbehorende activiteiten, het beheer van de functionaliteiten die via de Website worden aangeboden, de uitvoering van initiatieven en diensten waarvoor de gebruiker zich via de Website kan aanmelden of die hij/zij via de Website kan aanvragen, alsmede voor diensten die strikt noodzakelijk zijn voor het overige gebruik als vermeld in dit Privacybeleid. Wanneer dit nodig is voor het beheer van de Website en de bijbehorende activiteiten, bijvoorbeeld voor de aanschaf van producten via de Website of telefonisch via ons callcenter, alsook voor marketing- en profileringsactiviteiten, kunnen de persoonsgegevens van de gebruiker tevens worden doorgegeven aan andere VF-ondernemingen die de gegevens zullen verwerken conform de Privacy Wetgeving.

Gelieve specifiek voor wat de aanschaf van producten in winkels betreft, te noteren dat naast de verwerking van uw persoonsgegevens door VF zoals beschreven in dit Privacybeleid, uw persoonsgegevens ook zullen verwerkt worden door de betrokken VF-onderneming die de plaatselijke winkel beheert waar u het product aanschaft, in welk geval deze onderneming met inachtneming van de geldende privacywetgeving zal optreden als verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: facturering, dienst na verkoop, retour en omruilen van producten, restitutie van geldbedragen, aanschaf en gebruik van gewone en elektronische geschenkbonnen, al naargelang het geval, betaalactiviteiten, met inbegrip van aanvaarding van tegoed-, waarde- of kortingsbonnen alsook van fraudepreventie.

De activiteiten van klantenservice en het beheer van ons callcenter worden uitgevoerd door VF NORTHERN EUROPE Limited, handelend als gegevensverwerker van VF. Verder schakelen wij voor de afwikkeling van transacties en de verwerking van betalingen externe dienstverleners/bewerkers in ten behoeve van het beheer en de ondersteuning van het e-com-platform. Deze dienstverleners zijn contractuele verplichtingen aangegaan en dienen op grond daarvan afdoende veiligheidsmaatregelen te treffen ter beveiliging en geheimhouding van de persoons- en creditcardgegevens van de gebruiker.

Derden aan wie persoonsgegevens van de gebruiker zijn doorgegeven zoals hierboven vermeld, verwerken die gegevens als Verwerkers(e.g., VF NORTHERN EUROPE Limited voor klantenservice en call center, en andere derden), conform de Privacy Wetgeving. Persoonsgegevens worden uitsluitend aan deze derden verstrekt voor zover zij die gegevens nodig hebben ter uitvoering van hun betreffende functie, waarbij zij zich verplichten om die gegevens uitsluitend voor het beoogde gebruik als hiervoor vermeld te verwerken en zich voorts verbinden tot geheimhouding en beveiliging van die gegevens alsmede tot naleving van de geldende wet- en regelgeving en de van VF ontvangen aanwijzingen. 

Persoonsgegevens kunnen ook aan derden worden doorgegeven ingeval van een fusie, overname of gehele of gedeeltelijke overdracht van onze activa, producten, websites of activiteiten.

De derden die uw persoonsgegevens ontvangen kunnen binnen of buiten de Europese Economische Ruimte gevestigd zijn, ook in landen die mogelijks niet hetzelfde niveau van gegevensbescherming bieden als in de Europese Economische Ruimte, zoals bijv. de Verenigde Staten. VF zal passende beschermingsmaatregelen nemen, zodat de gegevens voor de bovenstaande doeleinden een passend niveau van bescherming blijven genieten in overeenstemming met de Privacy Wetgeving.

Behoudens het voormelde worden de persoonsgegevens van de gebruiker niet doorgegeven aan derden, natuurlijke dan wel rechtspersonen, wanneer deze niet gelieerd zijn aan c.q. geen zakelijke, professionele of technische werkzaamheden verrichten voor VF. De persoonsgegevens van de gebruiker kunnen echter worden doorgegeven aan personen die op grond van de geldende wet- en regelgeving als rechtmatige ontvanger van die gegevens worden aangemerkt, zoals bijvoorbeeld in geval van gerechtelijke procedures, op vraag van bevoegde rechtbanken en autoriteiten of een andere wettelijke verplichting, teneinde de rechten en eigendommen van VF alsook haar Website te beschermen. De gegevens van de gebruiker worden niet aan derden verstrekt ten behoeve van hun eigen marketing doeleinden.

Het verstrekken van persoonsgegevens

Behoudens het hiervoor bepaalde omtrent surfgegevens (zie het hierboven vermelde onderdeel "Welke categorieën van gegevens worden verwerkt"), hebben wij de persoonsgegevens van de gebruiker nodig voor de levering van de diensten en de functionaliteiten die op de Website worden aangeboden en door de gebruiker zijn aangevraagd, zoals diens aanmelding voor de Website, voor nieuwsbrieven of mailinglijsten, de verwerking van aankopen via de Website en bijbehorende activiteiten, de administratieve verwerking van de deelname van de gebruiker aan speciale acties en andere initiatieven die via de Website worden gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld prijsvragen en zogenoemde ‘sweepstakes’, de behandeling van informatieaanvragen en andere vragen, berichten en feedback van de gebruiker, of andere gegevens die de gebruiker instuurt. De gebruiker is verplicht om persoonsgegevens te verstrekken wanneer dit nodig is om aan de geldende wet- en regelgeving te voldoen. In de hiervoor geschetste omstandigheden heeft een weigering om persoonsgegevens te verstrekken tot gevolg dat VF niet aan haar contractuele verplichtingen kan voldoen c.q. de gewenste diensten, producten of informatie niet aan de gebruiker kan leveren.

Het verstrekken van persoonsgegevens door de gebruiker ten behoeve van de voormelde marktonderzoeks-, marketing- of profileringsactiviteiten is optioneel. Wanneer de gebruiker dit weigert, heeft dit geen gevolgen voor de nakoming van de contractuele verplichtingen van VF of voor de levering van de door de gebruiker gewenste diensten, producten of informatie. 

De privacy rechten van de gebruiker

De gebruiker kan te allen tijde gebruikmaken van zijn/haar rechten ingevolge de Privacy Wetgeving, met inbegrip van maar niet beperkt tot het recht om toegang te vragen tot zijn/haar persoonsgegevens die VF over hem/haar bewaart (inclusief te allen tijde de bevestiging te krijgen dat gegevens al dan niet bestaan, hun inhoud, bron en juistheid te controleren), een verzoek in te dienen ter verbetering, integratie, actualisatie, of verwijdering van die gegevens, alsmede om op rechtmatige gronden zich te verzetten tegen hun verwerking (waaronder de mogelijkheid om zich op elk moment kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn/haarpersoonsgegevens voor direct marketing doeleinden). 

VF NORTHERN EUROPE Limited, die optreedt als Verwerker van de persoonsgegevens, als volgt: "VF NORTHERN EUROPE Limited - Kipling Division E-commerce Customer Service", VF International Sagl – Kipling DIVISION, Via Laveggio 5, 6855 - Stabio, Switzerland, BTW CHE-111.650.898 (RPR/RPM Stabio) ; of stuur per e-mail het formulier in dat u kunt vinden door te klikken op de volgende link. Dit Privacybeleid kan door VF geactualiseerd en gewijzigd worden. De versie die op de Website staat, is de versie die momenteel van toepassing is. Ingeval van een wijziging van dit Privacybeleid wordt de gebruiker daarvan in kennis gesteld via de link "Gewijzigd Privacybeleid" op de homepage van de Website. VF raadt de gebruiker aan om het Privacybeleid regelmatig te raadplegen, zodat hij/zij op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.Dit Privacybeleid treedt in werking op: 17 mei 2001


Terug naar boven